Hoạt động của ATM F0 Chống Dịch
1822
TỔNG SỐ LAO ĐỘNG
1359
LAO ĐỘNG ĐÃ NHẬN VIỆC
463
LAO ĐỘNG CHƯA NHẬN VIỆC
9,017,990,000
TIỀN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP (VND)
5253303976
TIỀN TỒN QUỸ (VND)
3678662374
CHI LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG (VND)
86023650
CHI KHÁC (VND)

Đăng ký